Blog

پرسش مهر

7 Oct 2018

پرسش مهر

طرح درس سالانه دوم ابتدایی

پکیج نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی و فنی

24 Jul 2018

پکیج نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی و فنیپکیج نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی و فنیپکیج نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی و فنیپکیج نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی و فنی

سوالات اصلی آیین نامه

19 Jul 2018

سوالات اصلی آیین نامه

سوالات اصلی آیین نامه سوالات اصلی آیین نامه

صصصصض

3 Jun 2018

سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی 97

13 May 2018

راهنمای سوالات سخت آیین نامه

در این بخش قصد داریم تا شما را با سخت ترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 96 آشنا سازیم  سوالاتی که علاوه بر سخت بودن بیشتر برای گمراه کردن و به اشتباه انداختن است . هدف از طرح چنین سوالاتی در آموزشگاه های راهنمایی و رانددگی سنجش میزان هوش و دقت متقاضی اخذ گوهای نامه رانندگی است . شکا باید به دقت سوالات را بخوانید و بعد پاسخ دهید .